ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ,

ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳು
ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಕಡಲಲ್ಲಿವೆ.

ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ,

ಮುತ್ತುಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ ತರುವ
ಈಜುಗಾರ ಅಷ್ಟೇ !!