ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2007

ಬೆಳಕಿರದ ಸೂರ್ಯರಂತೆ !!

ಅವಳ ಕಾಣದ
ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ
ಮುಸುಕು ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿಯ ಅಂಚಿಗೆಲ್ಲ
ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಿಂಧಿ ಸಾಲು
ಹಾಗೆ ಇದೆ.

ಬೆಳಕಿರದ ಸೂರ್ಯರಂತೆ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: