ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ನೆನಪುಗಳ ಸೆಳವು.

ಮನದ ಮೊಂಬತ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ
ಮಿಂಚಿನ ಮಿನುಗು.

ಎದೆಯ ಹಾದಿ ಗುಂಟ
ನೆನಪುಗಳ ಸೆಳವು.

ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳಿಗೀಗ
ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಬರ.

ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಗಳ ನಡುವೆ
ಅಲೆಗಳ ಪರದೆ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: