ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ನೆರಳು

ನೆರಳು

ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೂ
ನನ್ನದಾಗದ
ಮೋಹಕ
ಮಾಯೆ !!