ಕವನಗಳ ಗೊಂಚಲು

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2007

ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು

ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್
ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು
ಅವರಿರವರ ತಲೆ ತಿಂದು
ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ
ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲ್ಲ ,

ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು,
ನನ್ನ ನೆನಪು ಅವರಿಗೆ,
ಅವರ ನೆನಪು
ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ !!

--ಜೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: